Procedemento de selección dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro 2022

Resolución da subvención ao amparo da Orde de 12 de xullo de 2022 do procedemento TR352A SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2022.

Ocupacións postos concedidos:

1 FISIOTERAPEUTA: 75% da xornada durante 1 ano.

1 ADMINISTRATIVO/A: 50% da xornada durante 1 ano.

Requisitos das persoas a contratar:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, entre os anos 2018 e 2021, ámbolos dous inclusive.

3. Non ter sido contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

4. Tampouco poderán ser contratadas as persoas cónxuxes, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, das persoas que ocupen funcións directivas na entidade.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Envío de curriculums a: avempovigo@hotmail.com ata o 19 de xaneiro. No caso de atopar candidato/a, o proceso selectivo pecharase antes da data prevista.