COLABORADORES PÚBLICOS

2023

Programas de Cooperación Xunta de Galicia 2023 para entidades sin ánimo de lucro

Subvención concedida para a realización do proxecto “Atención Sociosanitaria en Esclerose Múltiple”. Esta subvención posibilita a contratación dun fisioterapeuta durante 12 meses a un 75% da xornada.

Importe concedido: 22.050,00 euros.

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2023.

Concedendo unha subvención por importe de 4.090,97 euros para a execución do proxecto: “Atención psicolóxica para persoas con Esclerose Múltiple e o seu entorno”

 

Subvencións a entidades de carácter social, sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos servizos sociais no ano 2023. 

Concedendo unha subvención por importe de 1.600 euros para a execución do proxecto: “Atención integral para persoas con discapacidade. Atención sociosanitaria a través da Terapia Ocupacional”

‘Programa de atención integral para persoas con discapacidade’.

Cofinanciamento: XUNTA DE GALICIA

Entidade beneficiaria: COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade)

Axuda concedida: 9.000 €.

Proxecto executado en AVEMPO: “Atención sociosanitaria a través de la Terapia Ocupacional”.

Estas axudas económicas están cofinanciadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) a cal é xestionada por COGAMI.

 

‘Programa de atención integral a persoas con EM’.

Cofinanciamento: XUNTA DE GALICIA

Entidade beneficiaria: FEGADEM (Federación Galega de Esclerose Múltiple)

Axuda concedida: 3.241,95€.

Proxecto executado en AVEMPO: “Fisioterapia en Esclerose Múltiple”.

Estas axudas económicas están cofinanciadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) a cal é xestionada por FEGADEM.

2022

Programas de Cooperación Xunta de Galicia 2022 para entidades sin ánimo de lucro

Subvención concedida para a realización do proxecto “Atención Sociosanitaria en Esclerose Múltiple”. Esta subvención posibilita a contratación dun fisioterapeuta durante 12 meses a un 75% da xornada e dunha administrativa durante 12 meses a un 50% da xornada.

Importe concedido: 28.353 euros.

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2022.

Concedendo unha subvención por importe de 4.192,17 euros para a execución do proxecto: “Atención psicolóxica e logopédica en Esclerose Múltiple”

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos servicios sociais ano 2022. 

Concedendo unha subvención por importe de 1.544,26 euros para a execución do proxecto: “Atención integral a persoas con discapacidade. Atención sociosanitaria a través da Terapia Ocupacional”

‘Programa de apoio aos programas de rehabiltación integrais das persoas con EM das asociacións federadas’.

Cofinanciamento: XUNTA DE GALICIA

Entidade beneficiaria: FEGADEM (Federación Galega de Esclerose Múltiple)

Axuda concedida: 2.700 € (dous mil setecentos euros).

Proxecto executado en AVEMPO: “Fisioterapia en Esclerose Múltiple”.

Estas axudas económicas están cofinanciadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) a cal é xestionada por FEGADEM.

 

‘Programa de atención integral para persoas con discapacidade’.

Cofinanciamento: XUNTA DE GALICIA

Entidade beneficiaria: COGAMI

Axuda concedida: 8.470 € (oito mil catrocentos setenta euros).

Proxecto executado en AVEMPO: “Atención sociosanitaria a través da Terapia Ocupacional”.

Estas axudas económicas están cofinanciadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) a cal é xestionada por COGAMI.

A través da liña de actuación III: actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade.

2021

Programa de Cooperación Xunta de Galicia 2021

Subvención concedida para a realización do proxecto “Atención Sociosanitaria en Esclerose Múltiple”. Esta subvención posibilita a contratación dun fisioterapeuta durante 12 meses a un 75% da xornada e dunha traballadora social durante 12 meses a un 50% da xornada.

 

Programas dirixidos a mellorar a calidade de vida, a autonomía persoal e a inclusión social e laboral das persoas con discapacidade.

Cofinanciamento: XUNTA DE GALICIA

Entidade beneficiaria: COGAMI

Axuda concedida: 8.500 € (oito mil cincocentos euros).

Proxecto executado en AVEMPO: “Atención sociosanitaria a través da Terapia Ocupacional”.

Estas axudas económicas están cofinanciadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) a cal é xestionada por COGAMI.

A través da liña de actuación III: actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade.

 

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos servicios socias ano 2021. 

Concedendo unha subvención por importe de 1.534,60 euros para a execución do proxecto: “EM casa Fisioterapia”

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2021.

Concedendo unha subvención por importe de 4.033,68 euros para a execución do proxecto: “Atención psicolóxica e logopédica en esclerose múltiple”.

 

2020

Programa de Cooperación Xunta de Galicia 2020

Subvención concedida para a realización do proxecto “Atención Sociosanitaria en Esclerose Múltiple”. Esta subvención posibilita a contratación dun fisioterapeuta durante 12 meses a un 75% da xornada e dunha auxiliar administrativa durante 12 meses a un 50% da xornada.

 

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2020.

Concedendo unha subvención por importe de 5.523,56 euros para a execución do proxecto: “Rehabilitación  en Esclerose Múltiple a través da logopedia e a psicoloxía”

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos servicios socias ano 2020.

Concedendo unha subvención por importe de 1.278,40 euros para a execución do proxecto: “Rehabilitación en esclerose múltiple a través da fisioterapia a domicilio”

Subvención para o fomento do emprego de entidades sen ánimo de lucro Vigo 2020.

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego desta asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

2019

Servizo de Atención Sociosanitaria a través de Terapia Ocupacional.

AVEMPO ofrece o servizo de “Atención Sociosanitaria a través de Terapia Ocupacional” do que se benefician 35 persoas usuarias.

Este proxecto é posible coa financiación da Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Entidade beneficiaria: COGAMI. Entidade executante: AVEMPO

 

Programa de Cooperación Xunta de Galicia 2019

Subvención concedida por el servicio de “Atención sociosanitaria en Esclerose Múltiple”. Posibilita la contratación de un fisioterapeuta durante 12 meses a un 50% de la jornada y un trabajador social durante 12 meses a un 50% de la jornada.

 

Subvencións dirixidas a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra no ano 2019.

Concedendo unha subvención por importe de 5.632,71 euros para a execución do proxecto: “Atención sociosanitaria a afectados/as de Esclerose Múltiple e o seu entorno”

 

Outorgamento de subvencións a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades da área dos servicios socias no ano 2019: “Logopedia en Esclerose Múltiple”.

 

 

 

Subvención para o fomento do emprego de entidades sen ánimo de lucro Vigo 2019

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

 

O “Servizo de Atención Sociosanitaria a través de Terapia Ocupacional” de AVEMPO recibe unha subvención vinculada co proxecto #IRPF 2018.

Este proxecto é posible coa financiación da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda.

Entidade beneficiaria COGAMI. Entidade executante: AVEMPO

2018

  • SUBVENCIÓN COOPERACIÓN.

Fisioterapeuta durante 12 meses a un 75% de la jornada y un técnico de comunicación durante 12 meses a un 50% de la jornada.

  • Programa estatal de atención socio sanitario de cooperación técnica interterritorial a personas con discapacidad (PAD).

AVEMPO, gracias AEDEM- COCEMFE comenzó el 01 de Marzo, el proyecto ‘Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad”. Subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, gestionado por COCEMFE dentro de su Programa Integral de Atención Socio Sanitario de Cooperación Técnica Interterritorial a Personas con Discapacidad.
Con esta ayuda AEDEM- COCEMFE contratará a un fisioterapeuta, 16 horas semana, desde el 01 de Marzo al 31 de Diciembre que prestará servicios para AVEMPO.

https://aedem.org/3428-comienzo-del-proyecto-atenci%C3%B3n-domiciliaria-a-personas-con-discapacidad-2018%E2%80%9D

Cuantía: 8.200 €

    

  • Subvención para o fomento do emprego de entidades sen ánimo de lucro Vigo 2018.

O Concello de Vigo colabora no financiamento dos gastos de contratación e Fomento de Emprego desta Asociación e en xeral, da inserción laboral, o fomento de emprego do asociacionismo e da participación cidadá.

Cuantía: 7.232,57 €


2017 – 2018

 

 

  • Subvención para entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas jóvenes para la realización de servicios de interés general y social. Programa operativo Garantía Juvenil.

Período: 20/12/2017 – 18/07/2018

Cuantía: 8.727,74 €

           

  • Subvención para contratación de trabajadores desempleados por las entidades sin ánimo de lucro para la realización de servicios de interés social. Programa Coopera.

Período: 31/12/2017 – 29/12/2018

Cuantía: 17.667,00 €

 


2017

 

  • Subvención para el fomento de empleo para entidades sin ánimo de lucro. Programa II: Entidades sociales y asistenciales.

Período: 01/06/17 – 30/09/17

Cuantía: 2.890,83 €

  • Subvención para la ejecución de apoyo e intervención social en Esclerosis Múltiple.

Cuantía: 4.543,00 €